icon-forex

फोरेक्स दरहरु

मुद्रा कोड एकाइ 50 डेनो भन्दा तल नगद नगद (50 डेनो र माथि) र गैर नगद Selling
US Dollar USD 1 116.91 117.5 118.1
Euro EUR 1 137.8 138.49 140.5
British Pound GBP 1 152.95 153.72 155.64
View More
समाचार र सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस्

व्याजदर, ब्याजदर अन्तर र आधार दर

Base rate and Interest Rate Spread for the month of Bhadra 2077

Base Rate : 7.87%
Interest Rate Spread: 4.39%

2077-78

Doc
 Shrawan Shrawan
Bhadra Bhadra
Ashwin Ashwin
Kartik Kartik
   

 

2076-77

Doc Base Rate Spread Rate
Shrawan Shrawan
9.87%
5.38%
Bhadra Bhadra
9.86%
5.25%
Ashwin Ashwin
10.02%
5.17%
Kartik Kartik
9.99%
5.13%
Mangsir Mangsir
10.06%
5.08%
Poush Poush
9.99%
5.03%
Magh Magh
9.57%
5.08%
Falgun Falgun
9.74%
4.96%
Chaitra Chaitra
9.33%
4.80%
Baisakh Baisakh
9.14%
4.61%
Jesth Jesth
8.91%
3.73%
Ashad Ashad
8.71%
3.81%

 

2075-76

Doc Base Rate Spread Rate
Shrawan Shrawan
10.52%
3.96%
Bhadra Bhadra
10.54%
3.74%
Ashwin Ashwin
10.62%
3.63%
Kartik Kartik
10.60%
3.83%
Mangsir Mangsir
10.67%
3.88%
Poush Poush
10.60%
4.16%
Magh Magh
10.28%
4.00%
Falgun Falgun
10.41%
3.93%
Chaitra Chaitra
10.07%
4.28%
Baisakh Baisakh
9.85%
4.36%
Jesth Jesth
9.89%
4.41%
Ashad Ashad
9.98%
4.40%

 

2074-75

Doc Spread Rate Base Rate
Shrawan Shrawan
3.47%
10.59%
Bhadra Bhadra
3.76%
10.71%
Ashwin Ashwin
3.83%
10.68%
Kartik Kartik
4.16%
10.63%
Mangsir Mangsir
3.76%
10.56%
Poush Poush
3.84%
10.38%
Magh Magh
3.95%
10.71%
Falgun Falgun
3.79%
10.88%
Chaitra Chaitra
4.04%
10.78%
Baisakh Baisakh
4.44%
10.61%
Jesth Jesth
4.59%
10.53%
Ashad Ashad
4.43%
10.67%

 

हामीसँग जोडिनुहोस